سازه LSF

این سازه فلزی به عنوان جایگزین سازه های فلزی یا بتونی موجود یا هر نوع حائل دیگری است که در ساختمان سازی بکار برده می شود. جنس این سازه ورق گالوانیزه ای است که ضخامت آن برحسب نوع کاربری متفاوت بوده و از mm 0/7 تا mm 2/5 متغیر می باشد. در تمامی کار بردها ( اعم از اسکلت کلی ساختمان، سازه ترکیبی، پارتیشن بندی، سقف کاذب و ...) مجموعه ای از این نوع پروفیل، نقش سازه فلزی را برعهده خواهد داشت، که بر اساس نقشه های تهیه شده و با استفاده از پیچ، مونتاژ اولیه آنها در محل کارخانه صورت می گیرد. تمامی مراحل طراحی، تحلیل پایداری و تولید این نوع پروفیل با استفاده از نرم افزار و ماشین خودکار انجام شده و عامل انسانی در تولید آن نقش مستقیم ندارد. از نظر معماری، محدودیت های کمی برای اجرای این سازه در شکل ها و جهات گوناگون وجود دارد.

سازه LSF

پروژه های سازه LSF

نمونه پروژه های انجام شده پناه گستران